CERTIFIKOVANÝ PARTNER POHODA

VŠEOBECNÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen „Dodavatel“) a jejími zákazníky (dále jen „Odběratel“) v oblasti prodeje softwarových produktů a poskytování IT služeb.

Odběratel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Odběratel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.

Dodavatel

Dodavatelem je firma Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, Doupě 62, 588 56 Telč.

Webové stránky Dodavatele

Webovými stránkami Dodavatele jsou webové stránky umístěné na adrese http://www.lkcomp.cz provozované Dodavatelem.

Odběratel

Odběratelem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s Dodavatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Dodavateli pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Dodavatele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

  1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
  2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
  3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
  4. osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Dodavatele s Odběratelem, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Dodavatelem a Odběratelem se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva Dodavatele s Odběratelem je nadřazena obchodním podmínkám.

Odběratel si je vědom, že mu koupí produktů nebo služeb, jež jsou v obchodní nabídce Dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Dodavatele nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva  

Je-li Odběratelem spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Odběratelem spotřebitelem a přijetím a schválením objednávky Dodavatelem. Přijetí a schválení objednávky Dodavatel potvrdí Odběrateli informativním emailem na email uvedený v objednávce nebo telefonicky na telefon uvedený v objednávce. Toto potvrzení však na vznik kupní smlouvy nemá žádný vliv. Dodavatel si vyhrazuje nárok objednávku zaslanou Odběratelem odmítnout, čímž nedojde k uzavření kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li Odběratelem podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka odeslaná Odběratelem podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena až momentem doručení závazného souhlasu Dodavatele Odběrateli podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Odběratele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva (resp. objednávka) je Dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Odběratel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webových stránkách Dodavatele v sekci KONTAKT a je tak umožněna jejich archivace Odběratelem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Odběratel používá.

II. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za osobní údaje jsou považovány takové údaje, které Odběratel dobrovolně poskytne Dodavateli prostřednictvím jakéhokoliv formuláře zveřejněného na webových stránkách Dodavatele (např. objednávka služeb, objednávka produktů, žádost o konzultaci, formulář pro zaslání dotazu atd.), nebo které Odběratel poskytne Dodavateli jakoukoliv jinou formou (písemně, ústně, telefonicky atd.). Mezi osobní údaje patří zejména, nikoliv však výlučně, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail apod.

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Odběratelem, nebo ke komunikaci s Odběratelem, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaných služeb (sdělení jména a adresy dodání, případně telefonu). Osobní údaje, které jsou poskytnuty Odběratelem Dodavateli za účelem splnění objednávky, nebo za účelem zasílání e-mailových zpráv Dodavatelem Odběrateli, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Odběratel dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, nebo pro účel zasílání e-mailových zpráv Dodavatelem Odběrateli, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje Odběratele mohou být Dodavatelem použity k marketingovým účelům, tedy k uchování v databázi uživatelů webových stránek Dodavatele a k nabízení produktů či služeb. Potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami Odběratel souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení různými prostředky, většinou pak prostřednictvím e-mailových zpráv, přičemž Odběratel tento svůj souhlas může odvolat, a to kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je uveden ve všech e-mailech sloužících k marketingovým účelům, nebo zasláním e-mailu s odvoláním v písemné formě na e-mailovou adresu Dodavatele info@lkcomp.cz.

Dodavatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00066557. 

Ochrana osobních údajů je dále specifikována v podmínkách užití tohoto webu, které jsou k dispozici na stránce http://www.lkcomp.cz/podminky-uziti/.

III. CENY

Od 3. 10. 2014 jsme plátci DPH. Ceny služeb jsou dány ceníkem zveřejněným na Webových stránkách Dodavatele v sekci SLUŽBY (uvedené ceny jsou bez DPH 21%) a podle typu služby sazbami za jednotku (službu), sazbami „od“ za jednotku (službu) a sazbami za hodinu, resp. sazbami za kilometr. U služeb s cenou za jednotku je cena služby účtována bez ohledu na dobu skutečného výkonu. U služeb s cenou „od“ za jednotku se celková cena může lišit v závislosti na náročnosti daného úkonu (uvedená cena „od“ je minimální účtovaná cena). U služeb s hodinovou sazbou je minimální rozsah účtované služby jedna hodina. V případě, že doba provedení služby je delší než jedna hodina, je za každých dalších započatých 30 minut účtována poměrná část hodinové sazby. Pokud je proveden výjezd k Odběrateli, uhradí Odběratel dopravné tam i zpět (výjimku tvoří případné slevové nabídky vztahující se na dopravné).

Ceny softwarových produktů firmy STORMWARE s.r.o. jsou uvedeny v cenících v PDF formátu vždy v sekci webových stránek Dodavatele k tomu určené. Veškeré ceny v těchto cenících jsou uvedeny bez DPH a jsou pouze orientační. Na případné chyby a nepřesnosti v uvedených cenách nelze uplatňovat právní nárok. Platná pro daný produkt je vždy ta cena, kterou uvádí firma STORMWARE s.r.o. ve svém ceníku.

V případě podání žádosti o bezplatnou konzultaci je možné tuto bezplatnou konzultaci provést dvěma způsoby. Prvním z nich je e-mailová konzultace, kdy Odběratel zašle po e-mailové výzvě Dodavatele svůj dotaz (maximálně 1-2 dotazy) formou e-mailové zprávy v odpovědi na e-mail Dodavatele s výzvou a Dodavatel mu následně v rozumné době odpoví (s ohledem na množství doručených e-mailů může doručení této odpovědi trvat i několik dní). Maximální počet takto vyměněných e-mailů je přitom "10". Po překročení může Dodavatel dle uvážení a dohody s Odběratelem nabídnout Odběrateli další konzultace formou placené služby, kterých Odběratel může, ale nemusí využít. Druhým možným způsobem bezplatné konzultace je telefonický rozhovor. V takovém případě Dodavatel bude kontaktovat Odběratele telefonicky na uvedené telefonní číslo (pouze tuzemské hovory s běžnými tarify, Dodavatel nebude telefonovat na placené linky, ani na zahraniční telefonní čísla), přičemž maximální délka telefonické konzultace je stanovena na 30 minut. Po překročení této doby může Dodavatel dle uvážení a dohody s Odběratelem nabídnout Odběrateli další konzultace formou placené služby, kterých Odběratel může, ale nemusí využít.

IV. OBJEDNÁVÁNÍ

Dodavatel sdělí Odběrateli po přijetí objednávky odhadovanou nebo konečnou cenu za objednané produkty nebo služby podle toho, v jakém rozsahu jsou Odběratelem objednány. Pokud Odběratel po odeslání objednávky nebo v průběhu vykonávání objednaných služeb změní rozsah svých požadavků, je Dodavatel oprávněn upravit celkovou cenu. Během provádění služeb objednaných Odběratelem Dodavatel eviduje informace o objednaných a provedených službách v Zakázkovém listu, který po dokončení všech objednaných služeb předá Odběrateli k podpisu, kterým Odběratel potvrdí svůj souhlas s provedenými službami a jejich cenou.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy Odběratelem se řídí platnými právními předpisy ČR.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Odběratel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání Odběratele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Odběratel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odběratel je povinen uhradit celkovou částku za produkty nebo služby (resp. dopravné) poskytnuté Dodavatelem, nebo doplatek částky za produkty nebo služby (resp. dopravné) poskytnuté Dodavatelem (v případě předchozí úhrady zálohové faktury vystavené Dodavatelem) hotově v CZK nebo bankovním převodem v CZK po jejich dodání a odsouhlasení Odběratelem.

V případě nedodržení data splatnosti faktury za provedené služby je Dodavatel oprávněn Odběrateli pozastavit funkčnost provedených služeb, a to prostředky, které k tomu má k dispozici, a do doby jejich úplné úhrady. Dodavatel si také v případě nedodržení data splatnosti faktury vyhrazuje nárok účtovat Odběrateli úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Dodavatel je oprávněn žádat po Odběrateli uhrazení zálohové faktury na objednané služby a to buď v případě nutnosti výjezdu Dodavatele k Odběrateli a nebo v případě objednávky většího množství služeb. Výše platby zálohové faktury bude pak buď ve výši dopravného nebo ve výši dohodnuté mezi Dodavatelem a Odběratelem podle typu a množství objednaných služeb. Dodavatel je dále oprávněn žádat po Odběrateli uhrazení zálohové faktury na objednané produkty. Vystavenou zálohovou fakturu Odběratel uhradí bankovním převodem na účet Dodavatele nebo hotově Dodavateli. Po dokončení objednaných služeb nebo dodání objednaných produktů bude uhrazená záloha odečtena Odběrateli z celkové ceny na končené faktuře.

VII. DODACÍ PODMÍNKY

Dodavatel provede Odběratelem objednané služby na místě určeném Odběratelem, nebo v sídle Dodavatele podle aktuálních okolností. V případě některých služeb jsou Odběrateli Dodavatelem provedené služby ve většině případů dodány elektronickou formou (přes internet), mohou však být předány i osobně a to na základě domluvy mezi Dodavatelem a Odběratelem.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na služby a softwarové či jiné produkty se řídí platnými právními předpisy ČR.

Záruční doba na provedené služby činí 6 měsíců.

Reklamaci není možné uplatňovat v případě, kdy Odběratel svým zásahem jakkoliv zasáhl do služby provedené Dodavatelem.

Jako záruční list slouží konečná faktura za provedené služby.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Po dokončení služeb prováděných Dodavatelem Odběratel svým podpisem Zakázkového listu potvrdí správnost provedených služeb, zaplatí za ně (viz. VI. Platební podmínky), získá konečnou fakturu za provedené služby a objednávka tak bude považována za vyřízenou.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 6. 2016. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.